Нові надходження біобібліографічних покажчиків до фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

1. Ольга Матвіївна Авілова (1918–2009) : біобібліогр. покажч. / М. М. Амосов, М. М. Багіров, М. В. Бруско [та ін.] ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, Каф. торакал. хірургії та пульмонології ; упоряд.: В. Г. Гетьман, І. В. Козлик, П. П. Сокур [та ін.]. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2018. – 206 с. : іл., фот.

Ольга Матвіївна Авілова – видатний український хірург і вчений світового рівня, одна із фундаторів торакальної хірургії в Україні, піонер реконструктивної хірургії трахеї та бронхів у колишньому СРСР, асоційований член Міжнародної спілки хірургів, член Міжнародної асоціації торакальних хірургів, організатор Київського міського пульмонологічного центру, заслужений лікар УРСР (1962), заслужений діяч науки УРСР (1984), лауреат Державної премії СРСР (1974), доктор медичних наук (1972), професор (1973), із 1975 до 1988 року завідувач кафедри пульмонології Київського інституту удосконалення лікарів (нині кафедра торакальної хірургії та пульмонології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика).

Книга складається зі вступу; бібліографічного покажчика праць О. М. Вавілової (книг, навчально-методичних видань, статей, тез доповідей на наукових форумах і фахових конференціях, публікацій з періодичних видань, патентів, раціоналізаторських пропозицій, архівних аудіовізуальних матеріалів, публікацій про О. М. Авілову); спогадів (Миколи Амосова, Анатолія Макарова, Вадима Гетьмана, Петра Сокура та ін.).

Шифр зберігання НБУВ: Ва832160
Шифр зберігання ВНБІ: д А20

 

2. Геннадий Пантелеевич Винниченко : биобиблиогр. указ. : к 80-летию со дня рождения / Херсон. гос. ун-т, Ф-т биологии, географии и экологии, Каф. экологии и географии ; сост. А. В. Давыдов. Херсон : Вышемирський В. С., 2018. – 72 с.

Біобібліографічний покажчик «Геннадій Пантелійович Винниченко» присвячений відомому вченому, доктору геологічних наук, класику геології, професору кафедри екології та географії Херсонського державного університету Г. П. Винниченку.

У покажчику висвітлено основні етапи життя, наукової, науково-дослідної та педагогічної діяльності вченого. Його роботи в галузі геології і геотектоніки широко відомі світовій науковій спільноті, він вперше запропонував новий шлях у вирішенні однієї з фундаментальних проблем геології – успадкувань та новоутворень з позицій рангової системи тектонічних елементів Землі. Г. П. Винниченко досліджував закономірності будови і розвитку структурних комплексів складчастих областей і поясів з урахуванням розмірів досліджуваних геологічних об'єктів, їм проведено спеціальне вивчення елементарних одиниць складчастих областей – тектонічних зон.

Умовно покажчик можна поділити на наступні розділи: основні дати життя та діяльності; наукова біографія; хронологічний покажчик наукових праць; науково-дослідні теми; алфавітний покажчик наукових праць; іменний покажчик наукових праць; географічний покажчик наукових праць.

До хронологічного покажчика друкованих наукових праць увійшли роботи опубліковані за життя Г. П. Винниченка 1964 – 2015 рр., а також дві роботи опубліковані в 2018 р. засновані на його рукописах. Роботи опубліковані російською, українською та англійською мовами.

Допоміжний довідковий матеріал представлений алфавітним, іменним і географічним покажчиками до наукових праць Г. П. Винниченка.

Доповнює видання великий ілюстрований матеріал – фотографії з особистого архіву Г. П. Винниченка, передані його сином Володимиром Винниченком.

Шифр зберігання НБУВ: Ва832128
Шифр зберігання ВНБІ: д В48

 

3. Знавець слова та людської душі : до 80-річчя від дня народж. письменника, журналіста і публіциста І. С. Волошенюка : бібліогр. покажч. / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. О. Ю. Антонюк ; ред. С. В. Лавренюк. – Вінниця, 2018. – 178, [4] с. : іл. – (Письменники Вінниччини).

Бібліографічний покажчик присвячений 80-річчю від дня народження відомого письменника, корифея подільської журналістики, публіциста, автора низки книжок документалістики, заслуженого журналіста України Івана Степановича Волошенюка.

Відкривають видання статті журналіста Наталії Андрійчук «Класик української літератури і журналістики» та директора Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки імені К. А. Тімірязєва, заслуженого працівника культури України Наталії Морозової «Талант однієї людини».

Бібліографічна частина покажчика складається з трьох розділів: «Твори Івана Волошенюка», «Література про Івана Волошенюка», що поділяються на відповідні тематичні підрозділи та «Представлення життя та творчості І. Волошенюка в інтернет-ресурсах».

Окремі твори письменника, твори, надруковані у збірниках та періодичних виданнях, публіцистика подані у хронологічному порядку. Документи про життєвий і творчий шлях – за алфавітом авторів чи назв публікації.

У третьому розділі бібліографічні записи подано в алфавітній послідовності. Він вміщує твори, аудіотвори І. Волошенюка, відомості про його життєвий і творчий шлях. Видання супроводжує допоміжний іменний покажчик.

Шифр зберігання НБУВ: Ва828257
Шифр зберігання ВНБІ: д В68

 

4. Василь Врублевський. Письменник, журналіст, видавець : біобібліогр. покажч. / Житомир. обл. універс. наук. б-ка ім. Олега Ольжича ; уклад.: В. Козлова, С. Верховська ; ред.: Г. Врублевська, Т. Нестерчук. Житомир : О. О. Євенок [вид.], 2018. 42, [2] с. : фот.

Видання містить біографію та бібліографію творів житомирського письменника Василя Марцельовича Врублевського, виданих окремо та надрукованих в періодичних виданнях.

У доробку Василя Врублевського понад сотні літературознавчих статей, рецензій, краєзнавчих розвідок, опублікованих у періодичних виданнях, часописах, збірниках та антологіях. Окремі прозові твори В. Врублевського перекладені білоруською, німецькою, польською, англійською, хорватською, чеською, російською мовами. В. Врублевський, відомий також як перекладач. Він переклав деякі твори з польської: проза Т. Боровського («Прощання з Марією», «Хлопчик з Біблією», «У нас в Гармензасі», «Люди йшли, йшли…» та ін.), з російської — окремі поезії В. Шаламова.

В хронологічній послідовності подано бібліографічну інформацію про багатоаспектний літературознавчий та публіцистичний доробок письменника, його журналістську, редакторську та перекладацьку діяльність. Окремим розділом подаються матеріали про діяльність В. Врублевського як редактора журналу «Авжеж!» та його творчість.

Покажчик включає список псевдонімів, під якими друкувався письменник в періодиці.

Шифр зберігання НБУВ: Р135331
Шифр зберігання ВНБІ: д В83

 

5. Гадзало Ярослав Михайлович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1985–2018 рр. : до 60-річчя від дня народж. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с-г. б-ка ; уклад.: В. А. Вергунов, Л. М. Татарчук, І. С. Бородай [та ін.] ; наук. ред. В. А. Вергунов ; авт. вступ. ст. Б. Є. Патон. – Київ : Аграр. наука, 2018. – 212, [19] с. : фот. – (Академіки Національної академії аграрних наук України).

У виданні висвітлено основні етапи життя та діяльності Ярослава Михайловича Гадзала – доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка Національної академії аграрних наук України, якого у 2014 році обрано Президентом НААН України. Зосереджено увагу на основних досягненнях вченого у науковій, дослідницькій, педагогічній, громадсько-політичній, державотворчій діяльності, адже він є ідеологом сучасних реформаторських перетворень в Україні.

Науковий доробок Я. М. Гадзала налічує понад 160 наукових праць і патентів. Під його керівництвом сформувався потужний потенціал сучасної аграрної науки, а наукове середовище, у свою чергу, сформувало його як провідного вченого, знаного в Україні та за її межами.

Покажчик складається з 10 розділів: людина невичерпних сил та незгасної життєвої енергії (Б. Є. Патон); основні дати життя і діяльності президента Національної академії аграрних наук України Ярослава Михайловича Гадзала; у праці з любов’ю до людей (І. І. Грициняк); поздоровлення ювіляру; дипломи, атестати, відзнаки Я. М. Гадзала; щаслива родина – запорука щасливого успіху; життя, присвячене рідній Україні; хронологічний покажчик публікацій; предметно-тематичний покажчик; іменний покажчик.

Шифр зберігання НБУВ: Ва837156
Шифр зберігання ВНБІ: д Г13

 

6. Гоцуляк Віктор Володимирович: доктор історичних наук, професор : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; уклад.: Л. І. Синявська, О. З. Силка ; наук. ред. Г. М. Голиш. Черкаси : Гордієнко Є. І. [вид.], 2018. 151 с. : портр. (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; вип. 25).

У покажчику представлено відомості про життя та науково-педагогічну діяльність відомого українського вченого-історика, доктора історичних наук, професора кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Віктора Володимировича Гоцуляка. Покажчик приурочено 70-річчю від дня народження вченого й педагога. Матеріал видання інформує науковий загал про здобутки В. В. Гоцуляка у царині історичної науки та його досягнення в науково-дослідній та педагогічній діяльності.

Матеріал покажчика систематизовано у короткому нарисі життєвого та творчого шляху «Подвижник історичної науки» та розділах: І. «Основні дати життя і діяльності». ІІ. «Основні курси, які викладає В. В. Гоцуляк». ІІІ. «Матеріали про В. В. Гоцулюка і посилання на його праці». IV. «Хронологічний покажчик друкованих праць». V. «Автореферати дисертацій». VI. «Рукописні праці В. В. Гоцуляка». VII. «Відгуки на дисертацію та автореферат В. В. Гоцуляка». VIII. «Видання за співредакцією В. В. Гоцулюка». IX. «Праці за рецензуванням В. В. Гоцуляка». X. «Керівництво В. В. Гоцуляком студентськими науковими роботами». XI. «Відгуки В. В. Гоцулюка на автореферати дисертацій. XII. «Офіційне опонування В. В. Гоцуляка». XIII. «Виступи на засіданнях спеціалізованої вченої ради».

В якості допоміжного матеріалу створено іменний покажчик та список умовних скорочень.

Шифр зберігання НБУВ: Ва830612
Шифр зберігання ВНБІ: д Г74

 

7. Богдан Єгоров : біобібліогр. зб. / Одес. нац. акад. харч. технологій, Наук.-техн. б-ка ; уклад.: І. І. Зінченко, Н. П. Білявська, Л. П. Єрьоміна; за ред. І. І. Зінченко. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. – 335 с. : фот. – (Видатні вчені ОНАХТ).

Біобібліографічний збірник присвячений Богдану Вікторовичу Єгорову – ректору Одеської національної академії харчових технологій з 2003 року, доктору технічних наук, професору, члену-кореспонденту Національної академії аграрних наук України, заслуженому діячеві України в галузі науки і техніки, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки, провідному вченому в галузі зберігання і переробки зерна та виробництва комбікормів.

Основну увагу в збірнику приділено науковій, педагогічній, адміністративній та громадській діяльності вченого. Покажчик включає перелік праць Б. В. Єгорова, виданих упродовж 1981–2018 рр., авторські свідоцтва і патенти на винаходи і корисні моделі, рецензії, праці, що вийшли за його редакцією. Книга містить алфавітний покажчик назв робіт та покажчик співавторів (за алфавітом).

Окремими відділами подані публікації Б. В. Єгорова у центральній та одеській пресі, а також на сторінках академічної газети «Технолог».

Шифр зберігання НБУВ: Ва832025
Шифр зберігання ВНБІ: д Є30

 

8. Микола Олексійович Кириченко: керівник, філософ, педагог : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. пед. наук України, ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти» ; упоряд.: О. М. Отич, В. А. Гладуш ; наук. ред. і вступ. ст. О. М. Отич. – Київ : Юстон, 2019. – 240 с. : фот.

Науково-інформаційне видання висвітлює творчий шлях, здобутки у громадсько-політичній, дипломатичній та освітянській діяльності, а також презентує бібліографію наукових і філософських праць доктора філософії, члена-кореспондента Академії наук вищої освіти України, ректора Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України (НАПН) Миколи Олексійовича Кириченка.

Покажчик складається з біографічного нарису про ювіляра й п’яти розділів, присвячених розкриттю різних граней його особистості, окресленню основних напрямів професійної діяльності та представленню найбільш значущих її результатів.

У першому розділі вміщено автобіографію М. О. Кириченка, основні відомості про його життя, наукову та педагогічну діяльність. Другий розділ містить хронологічний та алфавітний покажчики наукових праць вченого за видами наукової продукції (монографії, посібники, доповіді та повідомлення, статті у збірниках наукових праць та матеріалів конференцій, публікації в періодичній пресі, що вийшли в Україні та за кордоном). У третьому розділі презентовано авторську філософську концепцію формування ідеології інформаційного суспільства, а також вибрані наукові статті М. О. Кириченка. У четвертому розділі представлено фотогалерею ювіляра відповідно до основних етапів його життєвого і творчого шляху. П’ятий розділ містить привітання ювілярові з нагоди 60-річчя від дня його народження.

Шифр зберігання НБУВ: Ва831408
Шифр зберігання ВНБІ: д К43

 

9. Василь Мартинович Кичак : біобібліогр. покажч. до 70-річчя від дня народж. / Вінниц. нац. техн. ун-т, Наук.-техн. б-ка ВНТУ ; уклад. К. ВДєдова. Вінниця, 2019. 79 с. : фот. (Вчені нашого університету).

Біобібліографічний покажчик укладено до 70-річчя від дня народження Василя Мартиновича Кичака, заслуженого працівника освіти України, академіка Академії інженерних наук України, доктора технічних наук, професора, декана факультету інформаційних комунікацій, радіоелектроніки та наносистем Вінницького національного технічного університету. Представлені матеріали висвітлюють багаторічну науково-педагогічну, винахідницьку, громадську діяльність вченого.

Біографія, наукові та трудові досягнення вченого висвітлені в розділах: «Біографічний нарис про життя та діяльність», «Основні дати життя та науково-педагогічної діяльністі». Про В. М. Кичака – колегу, наставника, людину йде мова в розділі «Слово про колегу, науковця, педагога». Науково-методичний доробок професора Кичака подано за такими розділами: «Монографії», «Підручники та навчальні посібники», «Навчально-методичні видання», «Доповіді на наукових конференціях», «Статті у наукових збірниках та журналах», «Авторські свідоцтва на винаходи та патенти», «Дисертації».

У розділі «Дисертації, підготовлені та захищені під науковим керівництвом професора В. М. Кичака» вчений представлений як талановитий педагог та досвідчений науковець. Розділ «Публікації про В. М. Кичака» містить довідкові матеріали про науковця, статті в газетах, а також інформацію, виявлену в інтернет-джерелах.

Видання доповнено світлинами з сімейного архіву В. М. Кичака.

Покажчик розрахований на наукових працівників, викладачів та студентів вищих технічних навчальних закладів, спеціалістів з книгознавства та бібліотекознавства, аспірантів, докторантів, істориків науки та працівників наукових бібліотек.

Шифр зберігання НБУВ: Ва831171
Шифр зберігання ВНБІ: д К46

 

10. Кібальник Любов Олександрівна : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; уклад. Г. Б. Данильчук ; наук. ред. Г. М. Голиш. Черкаси, 2019. 59 с. : фот. (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; вип. 28).

У покажчику із серії «Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького» представлено відомості про життя та науково-педагогічну діяльність доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри моделювання економіки і бізнесу Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Любові Олександрівни Кібальник. Біобібліографічний покажчик приурочено 50-й річниці від дня народження вченої. Видання інформує науковий загал про здобутки Л. О. Кібальник у царині економічної науки.

Посібник складається з основної та довідкової частин. Матеріал систематизовано за розділами: життєвий та творчий шлях; основні дати життя і діяльності; автореферати та рукописи захищених дисертацій; хронологічний покажчик друкованих праць; основні курси викладання; матеріали про Л. О. Кібальник; вибрані автореферати дисертацій з відгуками Л. О. Кібальник; виступи на конференціях; видання за редакцією та співредакцією; видання за рецензуванням Л. О. Кібальник; бібліографічний профіль в науково-метричній системі Google Scholar.

Бібліографічний покажчик адресовано науковцям, викладачам, студентам та всім, кого цікавлять персоналії сучасної економічної науки.

Шифр зберігання НБУВ: Ва835763
Шифр зберігання ВНБІ: д К38

 

11. Христина Ігорівна Ковальчук : біобібліогр. покажч. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; упоряд. Т. М. Клименюк. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2019. – 63 с. : іл. – (Біобібліографія вчених Львівської політехніки).

У меморіальному виданні відображено основні етапи життя, наукової, педагогічної, творчої діяльності кафедри дизайну архітектурного середовища (ДАС) Христини Ковальчук.

Видання підготовлено на кафедрі ДАС Національного університету «Львівська політехніка» (упорядник – доцент кафедри дизайну та основ архітектури (ДОА) – Т. Клименюк) у співпраці з бібліографом Науково-технічної бібліотеки університету О. Ніколюк.

Покажчик побудовано за хронологічним принципом. Бібліографічні описи розміщено за типами видань: книги, наукові статті, навчально-методичні видання; тези доповідей на конференціях, симпозіумах; проектно-інвентаризаційні, дослідні роботи; графіка; рисунки; проекти; література про Христину Ковальчук.

Бібліографічний посібник підготовлено на основі фондів Науково-технічної бібліотеки та родини вченої.

Шифр зберігання НБУВ: Ва833944
Шифр зберігання ВНБІ: д К56

 

12. Л. Д. Кучма: разом з Україною : біобібліогр. покажч. / Кн. палата України ім. Івана Федорова ; уклад.: О. М. Устіннікова, О. В. Клюшніченко, І. П. Радченко ; під керівн. М. І. Сенченка ; заг. ред. В. М. Литвин. – Київ, 2018. 365 с. : кольор. іл., фот. Назва обкл. : Леонід Данилович Кучма. 80.

Біобібліографічний покажчик підготовлено до 80-річчя з дня народження Президента України 1994–2005 років, лауреата Державної премії в галузі науки і техніки, відомого українського політика і громадського діяча Леоніда Даниловича Кучми.

До покажчика ввійшли бібліографічні описи матеріалів про життя, політичну та громадську діяльність Л. Д. Кучми, друкованих праць політика, робіт за редакцією (всього 1746 записів).

На початку видання вміщено дослідження В. М. Литвина «Л. Кучма в контексті історичної доби: шлях до України».

Покажчик складається з двох основних розділів та довідкового апарату.

До першого розділу «Література про життя, політичну та громадську діяльність включено бібліографічні описи матеріалів про Л. Д. Кучму, опублікованих у монографіях, збірниках, періодичних та продовжуваних виданнях, що вийшли друком як в Україні так і за межами держави. Обсяги публікацій виявилися дуже великими, тому до покажчика відібрано бібліографічні та офіційні матеріали, описи яких розміщено з урахуванням дати опублікування, а також рейтингові та аналітичні статті.

Другий розділ «Покажчик друкованих праць» подано у хронологічному порядку – за роками видання, в межах року за видами документів у такій послідовності: книги і брошури; статті та матеріали з неперіодичних, продовжуваних та періодичних видань; видання під редакцією Л. Д. Кучми.

Довідковий апарат видання складається з покажчика назв, іменного та покажчика змісту.

Шифр зберігання НБУВ: Ва834850
Шифр зберігання ВНБІ: д К95

 

13. Роман Миколайович Липка : біобібліогр. покажч. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; уклад.: Т. Клименюк, Б. Черкес, В. Проскуряков [та ін.]. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2019. – 46 с. : іл. – (Біобібліографія вчених Львівської політехніки).

Біобібліографічний покажчик «Роман Миколайович Липка» розкриває основні етапи життя, наукову, педагогічну, творчу діяльність доцента, завідувача кафедри Львівської політехніки Романа Липки.

У покажчику наведено біографічну довідку з оглядом наукового та педагогічного доробку вченого, основні дати життя та діяльності, державні нагороди. Наукові праці Р. Липки розміщено за хронологічним принципом та видами видань: монографії, науково-довідкові та навчально-методичні видання, наукові статті, тези та доповіді конференцій; проекти; спогади колег і учнів; література про діяльність науковця.

У дослідженні оцінено творчий шлях майстра, окреслено особливості професійної підготовки спеціалістів львівської архітектурної школи, яка зберегла свої традиції і вплинула на розвиток своєрідної архітектури західноукраїнського регіону. Видання розраховане на наукових працівників, студентів, істориків науки, шанувальників архітектури та мистецтва.

Шифр зберігання НБУВ: Р135956
Шифр зберігання ВНБІ: д Л61

 

14. Алла Анатоліївна Лучик : бібліогр. покажч. до 60-річчя з дня народж. / Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.» ; уклад. К. Р. Близнюк. – Київ, 2019. – 38 с. : фот. кольор.

Бібліографічний покажчик містить інформацію про життя й результати науково-педагогічної діяльності видатного українського мовознавця, доктора філологічних наук, професора кафедри загального і слов’янського мовознавства Національного університету «Києво-Могилянська академія» Алли Анатоліївни Лучик.

Близько 130 наукових праць та низка нових у вітчизняній лексикографії словників Алли Лучик цілком відповідають феноменології того, що становить лінгвістичну алгебру дослідниці, адже кожна нова праця вченої – не просто крок до пізнання, а й окреслення ознак, властивостей та якості різноманітних явищ на різних рівнях мови в термінах фактів.

Бібліографічний посібник містить такі розділи: життєвий і творчий шлях Алли Лучик. Лінгвістична алгебра Алли Лучик: факти, пошук, життя. Хронологічний покажчик друкованих праць: монографії, словники; навчально-методичні праці; статті, тези, рецензії; відповідальне редагування; член редакційної колегії; дещо з рецензування; дисертації, захищені під керівництвом А. А. Лучик; офіційне опанування. Вдячне слово науковому керівникові. Коли науковий керівник стає Doktormutter.

Видання може бути корисним науковцям, виладачам мовознавчих дисциплін у вищій школі, усім зацікавленим питаннями мови й мовознавства.

Шифр зберігання НБУВ: Р136237
Шифр зберігання ВНБІ: д Л87

 

15. Малиновський Валентин Ярославович : біобібліогр. покажч. : до 60-річчя вченого / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. П. Сидорук ; упоряд. В. Я. Малиновський ; вступ. ст. М. А. Находа. –Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – 123 с. – (Біобібліографія вчених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки).

Бібліографічне видання присвячене життю і діяльності доктора політичних наук, професора кафедри політології та державного управління, Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, академіка Академії політичних наук – Валентина Ярославовича Малиновського.

Посібник містить статтю про життєвий і науковий шлях вченого, підготовлену кандидатом наук з державного управління, завідувачем кафедри національної безпеки М. А. Находом, хронологічний покажчик наукових праць та рецензії на праці В. Я. Малиновського.

Хронологічний покажчик наукових праць професора представлено в другому розділі покажчика. Він включає перелік авторефератів дисертацій на здобуття наукового ступеня, одноосібні та колективні монографії, публікації у наукових збірниках та періодичних виданнях, доповіді на наукових конференціях і семінарах, газетні публікації та інтерв’ю, рецензування наукових праць та участь у роботі редколегій наукових журналів та збірників, які розкривають аспекти діяльності вченого з 1990 до 2018 року.

Окремим блоком виділено рецензії та відгуки на праці В. Я. Малиновського та публікації про вченого.

Шифр зберігання НБУВ: Ва835891
Шифр зберігання ВНБІ: д М19

 

16. Василь Михайлович Мойсишин : (до 60-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Наук.-техн. б-ка ; уклад.: О. В. Книгиницька, Л. М. Локотош, О. М. Федик. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – 131 с. : іл., фот. – (Університет і наука в постатях ; вип. 12).

Біобібліографічний покажчик присвячений 60-річчю від дня народження доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри вищої математики Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (ІФНТУНГ), лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, дійсного члена Наукового товариства ім. Шевченка (НТШ), голови Івано-Франківського осередку НТШ, академіка Академії наук вищої школи України та Української нафтогазової академії, члена-кореспондента Академії гірничих наук України, члена Національної спілки письменників України Василя Михайловича Мойсишина.

Видання знайомить та популяризує науковий доробок професора. У покажчику подано біографічні відомості про вченого і бібліографію його праць. Наукові та навчальні матеріали згруповано за видами видань: книжки, дисертації автореферати дисертацій, інформаційні видання; навчально-методичні видання; статті з періодичних видань та збірників; матеріали конференцій; авторські свідоцтва і патенти. Додатково у покажчику вміщено інформацію про список науковців, чиї дисертації захищено під його керівництвом, та публікації про нього; фотофакти із життя ювіляра різних років.

Покажчик рекомендовано науковим працівникам, аспірантам, викладачам, студентам і тим, хто цікавиться питаннями математики та механіки.

Шифр зберігання НБУВ: Ва835669
Шифр зберігання ВНБІ: д М74

 

17. Ольшанський Василь Павлович : біобібліогр. покажч. пр. за 1969–2019 рр. : до 75-річчя від дня народж. / Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, Наук. б-ка ; уклад.: Е. М. Щетініна, Т. Б. Богданова, Н. М. Ніколаєнко. – Харків, 2019. – 169 с. : портр. – (Біобібліографія вчених ХНТУСГ; вип. 11).

Біобібліографічний покажчик приурочено 75-й річниці з дня народження доктора фізико-математичних наук, професора кафедри фізики і теоретичної механіки Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка Василю Павловичу Ольшанському.

Покажчик знайомить з основними етапами життя, науково-дослідної, науково-виробничої діяльності науковця. Основні наукові розробки професора пов’язані з питанням сепарування зерна та продовольчо-зерновою безпекою, зі створенням екологобезпечних, ресурсозберігаючих, енергоощадних механізованих технологій збереження та обробки врожаю, одержання високоякісних насіннєвих матеріалів. До покажчика включено монографії, статті, навчальні та навчально-методичні матеріали, авторські свідоцтва і патенти, які були опубліковані в період з 1969 по 2019 роки. Матеріал у посібнику згруповано за типами видань у хронологічному порядку, в межах року за абеткою назв видань. Посібник має довідковий апарат: іменний і предметно-тематичний покажчик.

Шифр зберігання НБУВ: Ва836846
Шифр зберігання ВНБІ: д О-56

 

18. Мирослав Іванович Павлюк : [покажчик] / НАН України, Ін-т геології і геохімії горючих копалин ; упоряд.: М. Б. Яковенко, О. З. Савчак, М. С. Козак [та ін.] ; відп. ред. Н. В. Зелінська. – Київ : Академперіодика, 2019. – 77, [6] с. : фот. – (Біобібліографія вчених України).

У покажчику подано відомості про життя та діяльність знаного українського науковця, геолога-дослідника в галузі геотектоніки і нафтогазової геології, доктора геолого-мінералогічних наук, професора, академіка Національної академії наук України, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки. лауреата премії НАН України імені П. А. Тутковського, почесного розвідника надр, члена президії Української нафтогазової академії, дійсного члена Наукового товариства ім. Шевченка Мирослава Івановича Павлюка.

Коло наукових інтересів дослідника – геологія нафти і газу, зокрема генезис вуглеводнів і закономірності їхнього розповсюдження в земній корі. Фундаментальні праці та новаторські розвідки М. І. Павлюка користуються широкою популярністю в Україні та поза її межами. Серед більш як 300 праць Мирослава Івановича особливе місце належить унікальному шеститомному «Атласу родовищ нафти і газу України» (1998) та монографії «Геодинамічна еволюція та нафтогазоносність Азово-Чорноморського і Баренцовоморського периконтинентальних шельфів» (2014). Бібліографічний покажчик знайомить із працями та науково-організаційною діяльністю вченого.

Шифр зберігання НБУВ: Ва836231
Шифр зберігання ВНБІ: д П12

 

19. Володимир Павлович Пантелеєв. Біобібліографія : біобібліогр. довід. : до 70-річчя від дня народж. та 50-річчя наук.-пед. діяльності / уклад. Т. І. Трошина. – Херсон : Гельветика, 2018. – 79 с. : табл.

Відображено головні етапи життя, наукової, виробничої, педагогічної, науково-організаційної діяльності вченого, автора, активного учасника незалежного аудиту в Україні, доктора економічних наук, професора Володимира Павловича Пантелеєва.

Професор В. П. Пантелеєв досліджував розвиток аграрної економіки та меліорації, розглядав основи бізнесу, розвиток бухгалтерського обліку, аудиту, контролю, статистики, педагогіки, культури, раціонального використання фінансових ресурсів на рівні суб’єктів господарювання. Автор понад 100 наукових праць, у тому числі кількох монографій, навчальних посібників.

Біобібліографічний довідник має таку структуру: короткий нарис про життя та діяльність В. П. Пантелеєва (шкільні роки, студент Пантелеєв, аспірант Пантелеєв, науковець Пантелеєв, професор Пантелеєв; основні дати життя і діяльності В. П. Пантелеєва; інформація про доктора економічних наук, професора Пантелеєва В. П. за стандартом вікіпедії; публікації про життя і діяльність В. П. Пантелеєва; бібліографічний покажчик публікацій В. П. Пантелеєва; афоризми від Пантелеєва; іменний покажчик; анотація.

Призначений для науковців, і всіх, хто цікавиться історією сучасної економічної науки.

Шифр зберігання НБУВ: Ва831749
Шифр зберігання ВНБІ: д П16

 

20. Марія Михайлівна Пещак : бібліогр. покажч. до 90-річчя з дня народж. / Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.» ; уклад.: А. А. Лучик, Н. М. Тома. – Київ, 2019. – 35 с. : фот.

24 листопада 2018 р. виповнилося дев’яносто років від дня народження відомого українського мовознавця, доктора філологічних наук, професора Пещак Марії Михайлівни. Бібліографічний посібник містить інформацію про основні віхи життя й результати науково-педагогічної діяльності вченої.

Великий науковий доробок М. М. Пещак охоплює десятки вагомих праць, у яких складні проблеми історії та теорії мови, діалектології та ономастики, лексикології та лексикографії, теорії тексту, стилістики, структурної та прикладної лінгвістики.

Бібліографічний покажчик відтворює життєвий і творчий шлях науковця, містить спогади учнів. Хронологічний покажчик відображає друковані праці в такій послідовності: монографії, словники; статті, тези, рецензії; редакційна робота; дещо з рецензування; фото.

Шифр зберігання НБУВ: Р136236
Шифр зберігання ВНБІ: д П31

 

21. Профессор Пихтовников Ростислав Вячеславович : биобиблиогр. указ. / Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «Харьков. авиац. ун-т» ; сост.: Н. М Ткаченко, И. В. Олейник, К. М. Ямпольская. Харьков, 2019. 95 с. : ил., фот. (Библиотека). Назва обкл. : Профессор Ростислав Вячеславович Пихтовников.

Видання присвячене заслуженому діячу науки і техніки України, доктору технічних наук, заступнику директора з науково-навчальної роботи, завідувачу кафедри технології металів і авіаційного матеріалознавства Харківського авіаційного інституту, професору Ростиславу В’ячеславовичу Піхтовнікову, автору науково-технічного напряму в галузі обробки матеріалів тиском.

До покажчика увійшли відомості біографічного характеру, бібліографічні записи про дисертації, монографії, статті в періодичних виданнях, тезах доповідей на наукових форумах, навчальні посібники, авторські свідоцтва і патенти, звіти про науково-дослідну роботу, праці видані під редакцією професора Р. В. Піхтовнікова, дисертації виконані під його керівництвом. До бібліографічного списку праць вченого увійшли також рукописи, виконані на замовлення профільних організацій. Бібліографічні записи розміщені в хронологічному порядку, в межах кожного року – за абеткою публікацій. Документи представлені з особистого архіву сім’ї Піхтовнікових.

Шифр зберігання НБУВ: Ва836066
Шифр зберігання ВНБІ: д П35

 

22. Плотнікова Ірина Володимирівна (штрихи до портрета) : біобібліогр. нарис / Департамент культури Викон. органу Київ. міськради (Київ. міськдержадмін.), Публ. б-ка ім. Лесі Українки для дорослих м. Києва, Від. краєзнав. літ. та бібліографії ; упоряд. Н. Б. Грищенко. – Київ, 2018. – 26 с. : фот. – (Києвознавці ; вип. 9).

Видання підготовлено до 70-річчя від дня народження відомої дослідниці київської старовини, бібліотекаря, бібліографа, філолога за фахом, екскурсовода за покликанням Ірини Володимирівни Плотнікової.

Покажчик висвітлює життєвий та творчий шлях Ірини Володимирівни, а також бібліографію її творів, статті про неї та спогади відомих людей Києва.

Матеріал у виданні згруповано за розділами. У межах розділів записи розміщено в хронологічно-алфавітному порядку.

Біобібліографічний нарис містить описи документів з 1989 по 2002 роки. Більшість описів супроводжуються анотаціями. Загальна кількість описів понад 70. Наприкінці нарису представлено Віртуальну виставку «Відомі особистості – бібліотекарі», присвячену Всеукраїнському дню бібліотек, де серед яскравої палітри особистостей, сторінки життєвого шляху яких були пов’язані з бібліотечною справою різних бібліотек світу – представлені матеріали про Ірину Плотнікову.

У бібліографічному покажчику використано матеріали з особистого фонду Ірини Плотнікової, які залишились у відділі краєзнавчої літератури та бібліографії Публічної бібліотеки імені Лесі Українки для дорослих м. Києва та з архіву «Музей однієї вулиці», що люб’язно надав у користування директор музею Дмитро Шльонський.

Покажчик розраховано на істориків, архівістів, культурологів. викладачів, студентів, бібліотечних працівників, екскурсоводів, краєзнавців Києва, а також усіх, хто цікавиться історією рідного краю.

Шифр зберігання НБУВ: Р135482
Шифр зберігання ВНБІ: д П39

 

23. Олексій Васильович Погорєлов / НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б. І. Вєркіна ; відп. ред., уклад. О. А. Борисенко. – Київ : Академперіодика, 2018. – 129, [15] с. : фот. – (Бібліографія вчених України).

Академік Олексій Васильович Погорєлов – учений зі світовим ім’ям, видатний математик ХХ століття, інженер і педагог, усе життя якого є яскравим зразком беззавітного служіння науці.

У книзі висвітлено основні етапи життя, наукової та педагогічної дільності видатного математика і механіка, академіка АН СРСР, академіка НАН України О. В. Погорєлова, лауреата Ленінської премії, Державної премії СРСР, двох Державних премій України в галузі науки і техніки, Міжнародної премії ім. М. І. Лобачевського, лауреата кількох іменних премій НАН України.

У покажчику представлено друковані праці, що знайомлять читачів з науковим доробком ученого. Передують друкованим працям життєвий і творчий шлях О. О. Погорєлова та вагомі статті члена-кореспондента НАН України О. А. Борисенка «Олексій Васильович Погорєлов – математик дивовижної сили», головного наукового співробітника Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України (ФТІНТ ім. Б. І. Вєркіна НАН України) Ю. А. Амінова «Геометричні роботи О. В. Погорєлова», головного наукового співробітника ФТІНТ ім. Б. І. Вєркіна НАН України В. І. Бабенка «Про роботи В. І. Погорєлова з фізики, техніки та механіки» та професора Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Про шкільний підручник О. В. Погорєлова». У кінці книги подано спогади колег про О. В. Погорєлова та інтерв’ю ученого для Харківського телеканалу «Тоніс».

Шифр зберігання НБУВ: Ва831947
Шифр зберігання ВНБІ: д П43

 

24. Олег Проців – дослідник історії публічного управління Галичини в частині використання тваринного світу : бібліогр. покажч. / Івано-Франків. обл. універс. наук. б-ка ім. Івана Франка, Від. краєзнав. літ. ; уклад.: В. Дволітка, С. Джоголик ; ред.: Г. Горбань. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2019. – 72 с.

Бібліографічний покажчик висвітлює праці науковця з питань історії ведення мисливського господарства, полювання та рибальства у Галичині на прикинці ХІХ – початку ХХ століття. Переважна більшість наукових досліджень автора пов’язана зі Станиславівщиною. Видання знайомить, зокрема, з опублікованими монографічними дослідженнями Олега Проціва про історію мисливства і рибальства у Станиславівському та Долинському повітах, та окремими науковими статтями – по кожному повіту Станиславівщини.

У покажчику представлено перелік монографій, книг, статей, опублікованих у наукових збірниках, матеріалах конференцій, фахових виданнях упродовж 2007–2019 років, а також Інтернет­-ресурсах. Окремий розділ подає інформацію про монографії Олега Проціва, представлену на веб-сайті обласної універсальної наукової бібліотеки імені Івана Франка у розділі «Нові надходження».

Окрему групу наукових напрацювань становлять дослідження організації мисливського господарства та полювання під час воєнних конфліктів, зокрема: військову складову в публічному управлінні мисливським господарством, державне управління торгівлею продукцією мисливства під час Першої світової війни, мисливське законодавство в Галичині під час німецької окупації.

Шифр зберігання НБУВ: Ва834344
Шифр зберігання ВНБІ: д П84

 

25. Володимир Петрович Тарасенко. Біобібліографічний покажчик до 75-річчя від дня народження / уклад. О. Д. Азаров. – Вінниця : Барановська Т. П. [вид.], 2019. – 67 с. : іл. – (Бібліографія вчених України).

Володимир Петрович Тарасенко, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України в галузі науки і техніки, завідувач кафедри системного програмування та спеціалізованих комп’ютерних систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний університет» імені Ігоря Сікорського, Дійсний член Академії інженерних наук України, Голова Секції інформатики та кібернетики Наукової ради МОНУ.

Володимир Петрович є автором понад 500 наукових праць, в тому числі 18 монографій, довідників і підручників з грифом Міносвіти, більше 220 винаходів та близько 260 статей.

У покажчик ввійшли матеріали про наукову, педагогічну, адміністративну діяльність та основні друковані праці вченого. Матеріал систематизовано за розділами: життєвий і творчий шлях В. П. Тарасенка; основні дати життя та діяльності; про наукову школу і основні наукові напрями, які підтримує В. П. Тарасенко; науково-громадська діяльність, нагороди, відзнаки, почесні звання; фотоархіви; покажчик друкованих робіт В. П. Тарасенка – (Частина І – підручники, посібники, довідники, монографії); (Частина ІІ – наукові статті); (Частина ІІІ – авторські свідоцтва і патенти на винаходи).

Шифр зберігання НБУВ: Ва832934
Шифр зберігання ВНБІ: д Т19

 

26. Тарасенкова Ніна Анатоліївна : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; уклад.: З. О. Сердюк, Л. Г. Лисиця ; наук. ред. Г. М. Голиш ; авт. вступ. ст. М. І. Бурда. Черкаси : Гордієнко Є., 2019. 181 с. : портр. (Бібліографія вчених України ; вип. 11).

У біобібліографічному покажчику, підготовленому з нагоди 60-річного ювілею вченої, подано біографію, перелік наукових праць та інформацію про діяльність, доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри математики та методики навчання математики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Ніни Анатоліївни Тарасенкової.

Покажчик відображає життєвий шлях, досягнення професора у науково-дослідній та науково-педагогічній діяльності, зокрема в галузі методики навчання математики.

Матеріал покажчика групується в наступних розділах: життєвий та творчий шлях; основні дати життя і діяльності; основні навчальні курси, які викладає Н. А. Тарасенкова; автореферати дисертацій; хронологічний покажчик друкованих праць; електронні ресурси віддаленого доступу; авторські свідоцтва; наукова школа професора Н. А. Тарасенкової; видання за співредакцією; видання за рецензуванням.

Видання призначене для науковців, викладачів, студентів та фахівців у галузі педагогічних та фізико-математичних наук.

Шифр зберігання НБУВ: Ва833303
Шифр зберігання ВНБІ: д Т19

 

27. Іван Тимів – історик і краєзнавець : біобібліогр. покажч. / Калус. міськрада, Упр. культури, національностей та релігій Калус. міськради, Комун. закл. «Музейно-виставк. центр Калус. міськради», Краєзнав. музей Калущини ; уклад. О. Кецмур ; наук. ред., авт. передм. О. Малярчук. 2-ге вид., випр. й допов. Івано-Франківськ : Фоліант, 2019. – 96 с. – (До 55-ліття від дня народж. та 30-річчя наук.-краєзнав. діяльності).

Біобібліографічний анотований покажчик «Іван Тимів – історик і краєзнавець» підготовлений з нагоди 55-ліття від дня народження та 30-річчя науково-краєзнавчої діяльності історика, старшого наукового співробітника Краєзнавчого музею Калущини, члена Національної спілки краєзнавців України. До нього включено книги, статті, виступи, доповіді на конференціях, матеріали, опубліковані в періодиці впродовж 1990–2019 рр., а також довідкова інформація про педагогічну, пошуково-дослідницьку, музейну та громадсько-просвітницьку діяльність автора.

У виданні зафіксовано 390 бібліографічних описи книг, статей і повідомлень. У посібнику широко представлено здобутки науково-дослідницької діяльності Івана Тиміва, матеріали про життєвий шлях, музейно-виставкову діяльність, участь у конференціях та конкурсах, оцінку його діяльності. Інформацію про творчий доробок історика й краєзнавця доповнюють відомості про нього в книжкових та періодичних виданнях, довідковій літературі та інтернет-джерелах. Бібліографічне видання ілюстроване фотоматеріалами про творчу діяльність та ілюстраціями книг, виданих дослідником.

Покажчик буде цікавим викладачам, студентам, вчителям, учням, усім, хто цікавиться історією рідного краю.

Шифр зберігання НБУВ: Ва834434
Шифр зберігання ВНБІ: д Т41

 

28. Черевко Олександр Володимирович : біобібліогр. покажч. : до 60-річчя від дня народж. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ім. Михайла Максимовича ; уклад. Г. М. Голиш ; авт. передм. В. АЮщенко ; ред. С. В. Корновенко. Черкаси : Вертикаль, 2019. 133, [24] с. : фот. (Бібліографія вчених України ; вип. 12).

У покажчику представлено відомості про життя, науково-педагогічну та громадсько-політичну діяльність ректора Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, доктора економічних наук, професора, заслуженого економіста України Олександра Володимировича Черевка. Посібник приурочено до 60-річчя від дня народження знаного науковця, організатора вищої освіти та громадсько-політичного діяча.

Бібліографічний покажчик відображає життєвий шлях, творчий доробок професора О. В. Черевка в галузі економічних наук. Його укладено на основі об’єктивних бібліографічних свідчень матеріалів періодики та особистого архіву ювіляра.

Матеріал покажчика систематизовано в таких структурних частинах: життєвий і творчий шлях; основні віхи життя і діяльності; сентенції від О. В. Черевка; слово колег про ювіляра; рукописи й автореферати захищених дисертацій; наукове редагування; хронологічний покажчик праць О. В. Черевка; науково-організаторська діяльність; виступи в теле- і радіоефірі (2007–2019 рр.); матеріали про О. В. Черевка.

Уміщений у виданні іменний покажчик, сприяє кращому орієнтуванню читача в тексті. Інформацію про життя і діяльність вченого ілюструє добірка фотоматеріалів, яку представлено окремим блоком.

Шифр зберігання НБУВ: Ва832550
Шифр зберігання ВНБІ: д Ч-46

 

29. Петро Лаврентійович Яроцький : біобібліогр. покажч. (до 85-ліття від дня народж.) / НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; уклад. Л. В. Мелішкевич ; авт. вступ. ст.: А. М. Колодний, Л. О. Филипович. – Київ, 2018. – 38, [1] с. – (Вчені Національної академії наук України).

У бібліографічному покажчику репрезентуються праці відомого українського вченого, доктора філософських наук, професора, педагога, фахівця в галузі релігієзнавства, історії і філософії релігії, дослідника сучасних релігійних процесів у світі й Україні, провідного наукового співробітника Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України Петра Лаврентійовича Яроцького.

Знаний український релігієзнавець, професор П. Л. Яроцький пройшов великий і цікавий творчий шлях, довжиною у сотні написаних наукових праць та десятки «вирощених» дослідників, а тому заслужено користується визнанням наукової громадськості та любов’ю колег. Коло наукових досліджень вченого, досить об’ємне: історія релігії і церкви в Україні; сучасний стан і тенденції розвитку Католицької церкви в умовах глобалізації і секуляризації; соціальне вчення католицизму; православно-католицькі відносини у світі й Україні; роль релігійних організацій у суспільно-політичних процесах сучасної України.

Починається покажчик зі вступу Анатолія Колодного і Людмили Филипович «Наукова вдача та наукові здобутки», наступні розділи: «Петро Яроцький. Основні дати життя та діяльності» та «Бібліографія наукових праць доктора філософських наук, професора Яроцького Петра Лаврентійовича».

Посібник буде корисним для фахівців, науковців, викладачів, аспірантів, студентів ВНЗ, усіх, хто цікавиться проблемами релігієзнавства.

Шифр зберігання НБУВ: Ва834350
Шифр зберігання ВНБІ: д Я81

 

30. Ангеліна Андріївна Ясинська / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; авт.-упоряд.: Петро Білоніжка, Орест Матковський, Ігор Наумко [та ін.]. – Львів, 2019. – 60 с. : фот.

Ангеліна Андріївна Ясинська – знаний український учений-мінералог і педагог, фахівець з генетичної, регіональної та космічної мінералогії, кандидат геолого-мінералогічних наук, завідувач і багаторічний доцент кафедри мінералогії Львівського національного університету імені Івана Франка, дійсний член Всесоюзного мінералогічного товариства, почесний член Українського мінералогічного товариства, ветеран війни і праці. ЇЇ ім’я добре відоме світовій науковій спільноті. Вона належить до когорти високоосвічених, інтелігентних учених і педагогів, які зробили значний внесок у науку, підготовку висококваліфікованих кадрів, методику викладання геологічних дисциплін.

У виданні представлено нарис про життєвий шлях, науково-педагогічну, організаторську та громадську діяльність А. А. Ясинської, відомості про головні дати її життя й діяльності, відзнаки та нагороди, хронологічний покажчик праць, покажчик співавторів, літературу про Ангеліну Ясинську, фотоальбом.

Покажчик призначений для наукових працівників, геологів виробничих організацій, аспірантів і студентів, які цікавляться історією вітчизняної науки, розвитком мінералогії у Львівському університеті.

Шифр зберігання НБУВ: Ва834350
Шифр зберігання ВНБІ: д Я81

 

Підготувала мол. наук. співробітник НБУВ
Антоніна Головащук

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3, кім. 203.
+38 (044) 524-2596
vdbonbuv@ukr.net
vdbo@nbuv.gov.ua
Зал каталогів:
+38 (044) 524-8503
пн - пт: 10.00 - 17.00
січень - червень
пн - сб: 9.15 - 17.45
нд: вихідний
липень - вересень
пн - сб: 9.15 - 17.45
нд: вихідний
жовтень - грудень
пн - пт: 9.15 - 19.45
сб - нд: 9.15 - 17.45